OPĆI UVJETI PUTOVANJA

REZERVACIJE I PLAĆANJE

Prilikom prijave za potvrdu rezervacije putnik uplaćuje 30% cijene aranžmana, ukoliko u programu nije navedeno drugačije. Ostatak cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 15 dana prije početka putovanja ili se osigurava dokumentacija za nespornu naplatu ukupne cijene do drugog ugovorenog roka plaćanja. Ukoliko putnik ne ispuni ovu obvezu, smatra se da je odustao od rezervacije bez mogućnosti isplate uplaćene akontacije. Za potvrdu rezervacija po „last minute“ ponudama putnik je dužan odmah uplatiti iznos u cijelosti ili osigurati neospornu naplatu. U slučaju otkazivanja od strane putnika po navedenim ponudama, CALYPSO TRAVEL CLUB Ltd.(infra:Agencija) ima pravo zadržati ukupan iznos cjene aranžmana.

CIJENE

Cijene putovanja objavljene su u programu putovanja i vrijede od dana objavljivanja programa, cijene navedene u programu bazirane su na osnovi ugovora s našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama na licu mjesta u destinaciji u kojoj putnik boravi te eventualno razlika u cijeni ne može biti predmet prigovora. Agencija može najkasnije 20 dana prije početka putovanja zahtijevati povećanje ugovorene cijene ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjene valutnih tečaja  ili do promjene u tarifama prevoznika ili hoteljera, i to isključivo u pisanom obliku. Putnik se obavezuje prihvatiti povećanje ugovorene cijene do 10%. Ukoliko dođe do povećanja ugovorene cijene više od 10%, putnik ima pravo odustati s tim da je to dužan pisanim putem javiti Agenciji u roku od tri dana od poslane obavijesti. U slučaju odustajanja od aranžmana, putnik nema pravo na naknadu štete. Ako putnik svoj odustanak ne dostavi Agenciji u pisanom obliku u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene.

OPIS USLUGA

Smještaj,prehrana,udobnost i druge usluge pod nadzorom su mjesnih i državnih turističkih uprava, a standardi smještaja nisu usporedivi i različitih su usluga. Raspored smještaja u sobama ili apartmanima određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu / apartman s posebnim komforom,prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu / apartman u dotičnom objektu.
PUTNE ISPRAVE
Putnik koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvu mora imati važeće putne isprave. Putnik je prilikom prijave dužan Agenciji dostaviti sve potrebne dokumente i podatke za eventualno viziranje ili druge upravne postupke   prema uvjetima odnosne zemlje/područja. Agencija ne jamči izdavanje  viza,prospustnica i/ili drugih dozvola koje izdaju  nadležni upravni organi. Putnik je dužan poštivati carinske i ine propise, a ukoliko zbog nepoštivanja propisa ne može nastaviti putovanje,sam je dužan snositi sve troškove i posljedice koje zbog toga nastanu. Preporučujemo svim putnicima da prate sve bitne obavjesti o namjeravanim odredištima – objave na stranicama nadležnih tjela EU ili bilokoje zemlje članice.

PUTNO OSIGURANJE

Agencija  nudi svim putnicima „paket“ putnog osiguranja koji se sastoji od: dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja ,osiguranja od posljedice nesretnog slučaja ,osiguranje prtljage te osiguranje od otkaza putovanja. Jamčevina za turističke paket aranžmane uplaćena je pri Allianz Ltd. Munich.
OTKAZIVANJE PUTOVANJA OD STRANE PUTNIKA
Ako putnik otkaže uplaćeni aranžman ili traži promjenu polaska mora to učiniti pisanim putem. Agencija od ukupne cjene aranžmana zadržava ove iznose:

  • do 45 dana prije polaska 10 % cijene aranžmana
  • 44 – 22 dana prije polaska 20 % cijene aranžmana
  • 21 – 15 dana prije polaska 40 % cijene aranžmana
  • 14 – 8 dana prije polaska 60 % cijene aranžmana
  • 7 – dana prije polaska 95 % cijene aranžmana
  • nakon polaska 100 % cijene aranžmana

OTKAZIVANJE PUTOVANJA OD STRANE AGENCIJE

Agencija kao organizator putovanja,zadržava pravo otkaza putovanja i to najkasnije pet dana prije početka putovanja. Ukoliko se za navedeno putovanje nije prijavio najmanji broj putnika potreban za realizaciju aranžmana ili iz nekog drugog valjanog razloga,organizator će sve putnike o tome obavijestiti najmanje tri dana prije početka putovanja. Agencija  zadržava pravo na promjenu programa ako je prije ili za vrijeme izvršenja nastupe nepredvidive okolnosti koje se ne mogu izbjeći ( promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode i sl.) i to bez naknade štete. U tom slučaju putnik ima pravo na isplatu uplaćenog iznosa u cijelosti odnosno razlike u cijeni između ugovorenih i pruženih usluga.

RIJEŠAVANJE PRIGOVORA

Putnik ima pravo prigovora ukoliko su usluge iz programa nepotpuno ili slabo izvršene. Prigovor se predaje u pisanom obliku Agenciji  u roku od 15 dana od završetka putovanja. Prigovori predani nakon isteka roka neće se uzeti u razmatranje. Agencija  je dužna dati pisani odgovor na prigovor u roku od 15 dana po primitku istog. Agencija  će rješavati samo one prigovore za koje putnik dostavi dokaz da je uputio pisani prigovor davatelju usluge na licu mjesta. Ukoliko je Agencija odgovorna  za neizpunjenje  programa ili dijela usluga,putnik ima pravo na naknadu u visini stvarne vrijednosti neiskorištenih usluga, a najviša naknada po prigovoru može doseći iznos cijene aranžmana. Dok Agencija  ne učini odgovor na prigovor,putnik se suzdržava od pokretanja bilokakvih postupaka pred bilokojim instancama. Stranke se obvezuju da će moguće sporne slučaje rješiti sporazumno. Ukoliko to nije moguće,u slučaju spora nadležan je sud u Požunu.

ZDRAVSTVENI PROPISI

Putnik je dužan obavijestiti Agenciju o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, koje bi moglo ugroziti odvijanje putovanja. Preporučujemo uplatu police za zdravstveno osiguranje.
PRTLJAGA
Agencija ne preuzima odgovornost za izgubljenu ili oštećenu prtljagu. Prijave za izgubljenu prtljagu putnik upućuje prevozniku ili pružatelju usluge smještaja i/ili transfera . Preporuča se  osiguranje za gubitka  prtljage.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Putnik adekvatne osobne podatke daje dobrovoljno. Isti su potrebni u zbog ugovorenih aranžmana i koristit će se za daljnju prepisku. Osobni podaci putnika čuvaju  se u bazi podataka sukladno poreznim propisima te se nakon određenog roka brišu. Putnik je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu oglašavanja od strane Agencije

U Požunu,01.09.2017.god.